Ta hjälp av en mögelhund för att bli kvitt med möglet

För att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt kan man ta hjälp av en mögelhunds fantastiska luktsinne. Användningen av mögelhundar vid jobbet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö olika saker man kan träna en hund till. Med tanke på att hundar har ett oerhört känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt alternativt inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Om man misstänker att man har besvär med mögel så är det främsta steget att undersöka exakt var möglet befinner sig.

Ofta kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en stor mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör få en rejäl träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som dessutom kommer att vara mögeltekniker. Det är alltså, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både person och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att implementera dem, d.v.s. i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det förekommer fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (också kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att finna och markera.

Mögel kan utsöndra dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då inte svårt att förstå vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det främsta sättet också det mest radikala, att helt enkelt ta bort allt det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet ordentligt med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är bra. Undanröja växter samt jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med hjälp av Fulstopp
eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att lära sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en fantastisk arbetskamrat i sin mögelhund.

Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan innebära allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en fullständig inredning, byta takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en rejäl mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong och trä.

Mögel gillar att växa där det finns fukt, så mestadels har man inte endast problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar klarlägga om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man karakterisera den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé om man misstänker att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte gro över rent kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bekämpa möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att uträtta än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man fullständigt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.

Mikrobiell påväxt – ett förstadie till problem

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer och att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan stundtals inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt säga att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel eller annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det med detsamma med tanke på att det enbart kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan leda till symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel även påverkar nattsömnen eftersom att man får problem med luftvägarna och andningen.

Om man är osäker över var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt fantastiska luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att behandla mögel är att helt enkelt ta bort och ersätta det angripna materialet med nytt samt fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Om det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligen är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att ordna de besvär som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att fixa ventilation och isolering om det handlar om källare, vindar alternativt husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att titta över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan också hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är ordentligt täta och att man äger en god ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan hitta ett fotfäste.

En torr och ren omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.

Att tänka över när man ska sanera

När det gäller mögel eller annan mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på flera olika sätt. Vilket vis man väljer ska grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man får från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir väldigt svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan ge ifrån sig sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är utmattning, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det mestadels med att man städar noga. För att bli kvitt med möglet kan man använda vanligt diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovannämnda medel, men däremot är betydligt sämre för naturen!

Se dessutom alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är enormt betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning därför att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer vida angrepp så bör man klarlägga hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det innebär att man, med hjälp av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är betydelsefullt att man inte uppehåller sig i rummet på samma gång som fogging sker, och att man vädrar ut noga efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär alternativt permanent avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men skänker i särklass det ultimata skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.

Vad ska man tänka på inför saneringen av mögel?

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och sammankoppla med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och om man är ute i god tid och utför ett ingående arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs därför ofta av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer och mycel. En del mögelsorter kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Ofta kommer sådana symptom smygande och det är inte alltid man förstår att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel karakteristisk dålig stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, förutom fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester samt hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man förhållandevis enkelt bli av med genom att rengöra kaklet noga med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas bort noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid angeläget att se över ventilation i samband med att man har fått mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av exempelvis gamla matrester alternativt vattenläckor. Om ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör så att medlet enklare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska ingrepp, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt sätt att sanera mögel är att man får undan även mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.

Att sanera hussvamp

Att sanera hussvamp är ett stort och omständligt projekt – det finns inget lätt sätt att bli av med denna fruktade svamp. För den skull bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är lätt.

Äkta hussvamp, som på latin heter Serpula lacrimans, ligger ofta latent i trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar på sin yta – det ser ut som att svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de definitivt riskfyllda för virke och träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärkraft.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att växa behövs det fukt och ofta är det åtskilliga svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta gör det stundtals komplicerat att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer ofarliga svampar.

Vanligtvis pratar man om illa stank vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller alla gånger som svampen ens ger ifrån sig någon lukt.

Hussvamp växer ofta i närmiljö av kalkrika material, så som skorstenar. Detta beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket sker med stöd av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan medföra att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de rejäla mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan beskrivas vid att någon har hällt ut kakao och det kan handla sig om åtskilliga miljarder sporer. Svampen kan också spridas raskt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att tänka på när det handlar om hussvamp är att reducera fukten. Det definitivt bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som genomförbart. Det är angeläget att framhäva att torka inte tar död på hussvamp utan enbart gör så att den går in i ett dvalliknande läge.

För att få bort hussvamp så tvingas man vara drastisk – avlägsna allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man ska dock tänka efter med hur mycket man tar bort – ifall funktionen är intakt så behöver man inte avlägsna materialet – det kan räcka med att torka ut det ordentligt. Elda upp allt det borttagna materialet omedelbart för att ta död på svampen!

Ofta är en sådan omfattande sanering nära sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material samt byggnadsplatsen är ordentligt torr, med tanke på att man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i anslutning till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs alltså att man tar bort angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte får någon fukt!

Vad bör man tänka på före renoveringen?

Om man inte är väl förberedd inför renoveringen av ett hus kan det lätt sluta i en mardröm. Det kan vara något som man har längtat efter att få utföra, men likaså resultatet av en obehaglig överraskning. Det är jämt bättre att renovera av egen fri vilja än att vara tvungen till det p.g.a. till exempel mögel alternativt annan mikrobiell påväxt.

Det främsta man bör fundera på när man ska renovera sitt hus är hur mycket man kan och är redo att företa personligen. Hur lång tid får det ta? Hur stor del av huset ska renoveras? Att renovera hus kan medföra allt från att måla och tapetsera om till att praktiskt taget riva ur hela insidan av huset och ersätta det. Det är alltså enorma skillnader renoveringar emellan.

På senare år har gör-det-själv kulturen fått ett allt större genomslag. Det blommar upp allt fler byggföretag som säljer allt från hammare och spik till mer avancerade golvslipar – allt för att den händige ska klara av att uppföra sitt drömhus.

Oavsett vad man ska göra för renovering krävs det material i olika mängd samt prisklass. Det krävs också arbetsredskap. En god idé är att ha en aning is i magen när det handlar om material – om man ser renoveringen som en pågående hobby kan man ta det lite lugnt med att hitta de perfekta beslagen eller den rätta nyansen på sitt kakel i ens badrum till korrekt priser.

Vad gäller arbetsredskap så är det bra att tänka på vad man verkligen behöver lägga pengar på och vad man kan vara utan. En del verktyg kan man alltid ha användning av senare, men de är faktiskt inte så otaliga som byggföretagarnas reklamer vill hävda. Att köpa det som man dessutom efteråt kan ha användbarhet av är bra därför att kringgå en ocean av prylar som aldrig nyttjas.

Somliga företag hyr även ut maskiner som annars skulle vara mycket dyra att köpa, och som är alldeles för bra för att vara utan under själva arbetet. Det är följaktligen angeläget att man tänker till innan man drar igång med renoveringen, därför att undkomma onödiga utgifter och spill av tid. Att bygga om och överhuvudtaget göra arbete i sitt hus tar vanligtvis lite längre tid än vad man har räknat med, speciellt ifall man ger sig in på saker som man möjligtvis inte har fullständigt hundra koll på.

Det är bra att ha tidsfristen i beaktande redan innan man börjar eftersom det annars kan sluta med att man har ett halvfärdigt badrum som inte fungerar som det ska och är sönderstressad för att det som började som en hobby har börjat ta upp all vaken tid. Även de vackraste renoveringar är inte värda att må illa över – man kan anlita hantverkare.

När man renoverar utrymmen p.g.a. fukt samt mögel är det angeläget att man ser till så att ventilationen blir bra, eftersom möglet annars kvickt kommer åter. Mögelsanering som slutar med renovering är det mest effektiva sättet att helt bli kvitt möglet. Därefter skydda mot ny påväxt med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.Det är dock ofta oerhört dyrt, men vid riktigt allvarliga fall kan man erhålla bidrag för att renovera och sanera.

Att renovera hus

För många är det minsann oerhört roligt att renovera hus. Det är dock inte alltid det blir som man har tänkt sig, och emellanåt är anledningen till varför man renoverar inte den man kunde önska. Fukt och mögel kan till exempel ställa till med rejäla problem som till sist kräver att man renoverar hela huset för att bli av med det och kan bo i huset själv, då det har gått så långt att det inte bara är tillräckligt med sanering.

Ett grundläggande råd när man funderar på att renovera sitt hus är att sätta sig ner och reflektera över hur omfattande renoveringen ska vara. Det kan ju röra sig från allt mellan att tapetsera alternativt måla om till att röja upp hela huset och praktiskt taget byta hela inredningen.

Hur mycket tid, kraft och kapital är man redo att lägga ner? Ifall man inte känner att man klarar av det man ska utföra eller har nog med tid är det gynnsammare att anlita en hantverkare än att kämpa sig blodig över något som kanske ändå inte blir bra. Det är bra att fundera på, speciellt i dagens samhälle där hemmafixaren har nått en form av guldålder.

Det finns otroliga mängder saker som säljs av ett allt ökande antal återförsäljare för byggmaterial. Program på tv som visar hur mycket man kan utföra själv går omlott varandra. Det är emellanåt klokt att ta ett steg tillbaka och fråga sig själv vad man behöver, ifall det är vettigt att göra det själv och om det faktiskt är vad man vill ha?

Vid varje renovering behövs verktyg, bortsett från allt material man ska använda. Om man vill så finns det mesta hos diverse företag, men man bör fråga sig innan man spenderar åtskilliga tusen kronor på saker som man möjligtvis endast behöver till en detalj och som man senare inte kommer att ha någon användning av. Många firmor hyr ut maskiner, så som sågar samt golvslipar, vilket kan vara en god idé att undersöka.

När man bygger om och renoverar är det viktigt att man inte låter material ligga kvar på byggarbetsplatsen med tanke på att det är en tillväxtzon för mögel och övrig mikrobiell påväxt. Ifall man renoverar på grund av just mögel alternativt fuktskador så är det oerhört angeläget att man ser över ventilationen eftersom det annars är hög risk för att möglet kommer tillbaka.

Ifall mögelangreppet är så omfattande att man inte kan vistas i huset förrän det har åtgärdats så kan man ansöka om att erhålla bidrag. Mögelsanering med hjälp av renovering och på så sätt byta allt det angripna materialet är det absolut ultimata sättet att bli av med inte endast mögelsvamparna utan även deras sporer samt mykotoxiner, vilka annars kan finnas kvar efter en sanering och fortsätta förorsaka symptom.

När man renoverar själv är det bra att ha gott om tid och att se det som ett fritidsintresse snarare än ett måste. Då kan man ta det lugnt i valet av material och finna till exempel ett perfekt kakel till badrummet eller exakt rätt beslag åt köksluckorna. Det är då bra att tänka på att inte börja riva i allting utan jobba successivt – på så vis kan man leva och bo i huset på samma gång som man renoverar.

Det finns en massa komponenter att fundera på då man talar om att renovera hus, men framförallt bör man tänka på att det ska vara något som är kul och som man vill utföra – då blir resultatet garanterat mycket bättre! Glöm inte att skydda slutresultatet med hjälp av Fulstopp
.

En liten vägledning om mögelborttagning

Mögelborttagning, eller mögelsanering som det också kan kallas har blivit en allt viktigare bransch då fler och fler hus p.g.a. olika anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En viktig orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad lufttillförsel som konsekvens, om man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan drabbas av mögel samt annan påväxt. Detta är nästan jämt en följd av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan dessutom röra sig om dålig dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga källare samt vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått rejält fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som små svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få undan helt.

Samtliga dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas därför att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger dessutom hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en dålig lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan resultera i luftvägsbesvär så som hosta och i vissa fall också andningssvårigheter.

Man kan även drabbas av utmattning till följd av dålig nattsömn på grund av de besvär som mögel innebär. Det är alltså angeläget att bli av med möglet och hindra att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite olika sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut bästa sättet är att avlägsna hela det drabbade materialet. Det medför så att man blir av inte endast med själva möglet utan även de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. Vissa utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att känna till att man kan bli av med mögel på flera vis.

Dessa metoder dödar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna och lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha tvättat noga med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Detta kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen.

En annan metod så kallad fogging som kräver en säregen maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör att medlet kan tränga in djupare och det är följaktligen en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att tillämpa är det betydelsefullt att man därefter åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, göra rent oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!

Undvik påväxt på huset

Samlingsnamnet för både mögel samt bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken eller vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en bra idé att försöka få bort det innan det ställer till med större problem.

En mikrob är en levande organism som man inte kan uppmärksamma med blotta ögat. Vad som räknas hit är ibland diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, somliga mögelsvampar, växter och djur. Det är således en väldigt vid grupp organismer, där en del kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är bara hälsofarliga när tillfälle ges, men annars möjligtvis rent nödvändiga för vår överlevnad, så som en del bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man talar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig ok, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och en del arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller vistas mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och sömnighet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första steg är således att se över ventilation, men dessutom omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel gro över rent kakel, men vanligtvis samlas det i fogarna små hudrester, tvålrester samt övrigt gott för möglet att kalasa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, frånsett att se över ventilationen, att rengöra grundligt med hjälp av diskmedel och avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte använda ämnen lösta i vatten med tanke på att det vanligtvis leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken över släta eller porösa ytor med tanke på att det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därtill har oerhört låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med hjälp av en speciell maskin värmer upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där ha effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undvika att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att lägga på ett lager Tvärstopp som skyddar framåt i tiden.